حالت نمایش:  

وزارت راه،مسکن و شهرسازیگواهینامه هاازمایشگاه رازیتست چگالی عایقتست ضریب مقاومت هدایت گرما

thermal test

تاریخ ایجاد    پنجشنبه, 28 1395     بازگشت

 تست ضریب مقاومت در برابر جذب بخار آب